Rok 2018

XVIII.ročník Svatováclavského setkání


Rok 2017

XVII.ročník Svatováclavského setkání

Pozvánka na XVII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Program

Přihláška
 Rok 2016


XVI.ročník Svatováclavského setkání

Pozvánka na XVI. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Přihláška


Rok 2015

XV.ročník Svatováclavského setkání

Pozvánka na XV. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Přihláška


 
Rok 2014


XIV.ročník Svatováclavského setkání

Anotace

Pozvánka na XIV. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

PřihláškaRok 2013


XIII.ročník Svatováclavského setkání


Anotace

Pozvánka na XIII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku


Přihláška
 
LetákRok 2012

Vážená paní, vážený pane,

v letošním roce se uskuteční XII. Svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku a Bílé Vodě. Jeho organizátoři ve spolupráci s městem Jeseník a obcí Bílá Voda zvolili pro toto setkání následující podobu:

  • Ve čtvrtek 27. září 2012 se uskuteční v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku vlastivědný seminář na téma: 

Slezská lidová kultura a kultura lidu na Jesenicku

Jeho cílem je poprvé systematicky zmapovat slezskou lidovou kulturu na Jesenicku v kontextu širších geografických i dějinných souvislostí. Specifická slezská kultura se utvářela v podmínkách existence českého království, rakousko-uherské říše i Pruska. S odsunem německého obyvatelstva z okresu Jeseník došlo – až na výjimku pověstí - k diskontinuitě jevů. Badatelský zájem byl ideologicky potlačen, i na slezskou lidovou kulturu bylo uplatněno hledisko “odgermanizování” kraje. Nově příchozí osídlenci z různých končin českých zemí, Slovenska, Volyně, Rumunska i Řecka si s sebou přinesli kulturu svého původního domova. Mnohé její projevy zde zakořenily a naším přáním je provést jejich dobovou inventuru, aby byl vytvořen základ pro další badatelskou práci. K účasti tradičně zveme rovněž účastníky z Německa a Polska. 

Seminář by měl mít podobu prezentací jednotlivých příspěvků s využitím audiovizuální techniky (rozsah jednoho vystoupení do 15 minut). Účastníci semináře budou mít k dispozici předem připravený sborník, v němž bude každý referát rozpracován. Do sborníku lze přispět odbornou prací i bez potřeby osobně vystoupit na semináři.

Jako součást konferenčního dne je pro účastníky zajištěna návštěva stejnojmenné výstavy v objektu Vodní tvrze Vlastivědného muzea Jesenicka. Předpokládáme, že výdaje spojené s aktivní účastí na semináři (v rozsahu: občerstvení, sborník) budou hrazeny z rozpočtu semináře, konferenční poplatek nevyžadujeme. Také zajistíme simultánní česko-německé tlumočení.

  • Ve čtvrtek 27. září 2012 v 18,00 hod. komponovaný pořad folklórních souborů v Kapli.

  • V pátek 28. září 2012 se uskuteční program v Bílé Vodě připomínající internaci řádových sester v této obci.

Abychom si ověřili zájem odborné i laické veřejnosti, rozesíláme tuto první signální informaci. Máte-li zájem o účast na setkání, prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a její zaslání na adresu: Státního okresního archivu Jeseník, Tovární 18, 790 01 Jeseník nebo Vlastivědného muzea Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník. Přihlášku můžete zaslat rovněž faxem nebo elektronickou poštou na adresu muzeum@jesenik.net nebo podatelna@je.archives.cz. Jestliže máte zájem o aktivní účast na semináři, doporučujeme Vámi navrhované téma příspěvku konzultovat s redaktorem sborníku Mgr. Květoslavem Growkou (tel. 584 411710, e-mail: k.growka@je.archives.cz), 

  • Termín pro zaslání přihlášek v případě Vaší aktivní účasti je do 15. května 2012.

  • Nejzazší termín pro odevzdání příspěvku do sborníku je do 30. června 2012.

  • V  případě Vaší pasivní účasti stačí přihlášku odevzdat do konce srpna 2012.


Na základě Vaší přihlášky Vás budeme nadále informovat o přípravě setkání a zašleme včas podrobný program, včetně upřesnění místa konání. Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

Mgr. Bohumila Tinzová, ředitelka SOkA
Tel.: 584 411 710
E-mail: b.tinzova@je.archives.cz

Mgr. Veronika Rybová, ředitelka VMJ
Tel.: 584 401 070
E-mail: muzeum@jesenik.net


XII. Svatováclavské mezinárodní setkání Jeseník 27. – 28.9.2012
    - anotace

    XII. svatováclavské setkání 2012 v Jeseníku je věnováno tématu Slezská lidová kultura a kultura lidu na Jesenicku. Pořadatelé nechtěli zůstat pouze u lidové kultury bývalého německého etnika zdejšího regionu, ale stanovili jako hlavní cíl letošního zaměření zmapovat lidovou též kulturu po r. 1945, kdy na Jesenicku, potažmo v celém československém Slezsku došlo k naprosté výměně obyvatelstva v rámci dosídlení pohraničí, vylidněného po odsunu Němců v l. 1945 - 1946. V prvních vlnách dosídlenců najdeme Čechy a Moravany z vnitrozemí, rumunské reemigranty, Slováky či Valachy. Každé etnikum si s sebou přineslo svébytnou kulturu, zvyky a tradice, vlastní životní styl a v tomto etnickém kotli došlo během několika desetiletí k jejich přetavení, částečnému překrývání, v některých případech i k pozbytí etnické identity.
    Od r. 1949 se v naší oblasti usazovali emigranti z Řecka a Makedonie, kteří uprchli z domova v souvislosti s občanskou válkou. Také oni přispěli svým kulturním podílem k obrazu lidové kultury Jesenicka a jsou dodnes velmi agilním etnikem s velkou soudržností, byť značná část z nich se v průběhu let vrátila do vlasti. Rádi bychom připomenuli také etnika, která dotvářejí demografický obraz dnešního Jesenicka: Romy a Vietnamce, ale je otázkou, zda s nimi najdeme platformu, na níž by se oni sami chtěli prezentovat.
    Sborník letošního semináře bude prvním shrnutím etnografických studií a článků nových i dříve publikovaných, protože daným tématem na Jesenicku se dosud nikdo souhrnně nezabýval. Jeho vydání předcházel náročný terénní výzkum jednotlivých oblastí lidové kultury a výsledky by měly toto téma nabídnout mj. též k výuce regionalistiky na středních školách.

Rámcový program 

27.9.2012 9,00 – 13,00 hodin Lázně Jeseník, Zimní zahrada hotelu Priessnitz
- Seminář na téma Slezská lidová kultura a kultura lidu na Jesenicku;
účastníkům semináře bude k dispozici sborník příspěvků k danému tématu

27.9.2012 14,30 hodin Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 11.9. – 11.11.2012
- Výstava Slezská lidová kultura a kultura lidu na Jesenicku – autoři K. Growka, J. Hradilová (SOkA Jeseník), společná výstava SOkA Jeseník a VMJ v Jeseníku mapující lidovou kulturu Jesenicka ve všech podobách

27.9.2012 19,00 hodin Jeseník, Divadlo Petra Bezruče
- Kultura lidu Jesenicka – slavnostní večer představující veřejnosti lidovou tvořivost etnik spojených s regionem

- Posezení po skončení slavnostní části programu

28.9.2012 13,00 – 17,00 hodin Bílá Voda
- pietní akt na hřbitově k připomenutí internace řádových sester
- mše svatá v kostele P. Marie
- koncert duchovní hudby, mj. též z produkce skladatelů z řad piaristů z Bílé Vody
- přátelské setkání

Doprovodná akce: Výstava Jesenické výtvarné skupiny v SOkA Jeseník (termín není pevně stanoven)

Srdečně vás zveme

Přihláška k XII. Svatováclavskému setkání 2012 ke stažení ZDE.
 Rok 2011

   Vážená paní, vážený pane,

    v letošním roce se uskuteční XI. Svatováclavské česko-německo-polské setkání v Jeseníku a Bílé Vodě. Jeho organizátoři Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní okresní archiv v Jeseníku, Česká křesťanská akademie a Společnost V.Priessnitze zvolili pro naše setkání následující podobu.:
    Ve čtvrtek 29.září 2011 se uskuteční v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku vlastivědný seminář na téma:
Historie textilního průmyslu na Jesenicku.
Textilní průmysl na Jesenicku navázal na bohaté tradice místního domáckého přadláctví a tkalcovství, které bylo ve zdejších horských a podhorských oblastech hojně rozšířené již od 16.století. V průběhu následujících 200 let soustředili dovoz surovin a distribuci výrobků ve svých rukou obchodníci, kteří posléze stáli i u vzniku prvních manufaktur. V 19.století začaly do textilní výroby pEXPO 1958 v Bruselu sbíraly výrobky z jesenického závodu četná ocenění. Konkurence levného textilu z Asie však dostala podnik do odbytových potíží a nic na tom nezměnila ani jeho přeměna na akciovou společnost po roce 1989. Na počátku 21. století se tak prakticky uzavřela existence slavné historie jesenického lnářství.
K účasti tradičně zveme rovněž účastníky z Německa a Polska.
    Seminář by měl mít podobu vizuální prezentace historie textilního průmyslu na Jesenicku s příslušným komentářem (rozsah jednoho vystoupení do 15 minut). Účastníci semináře budou mít k dispozici předem připravený sborník, v němž bude každý referát rozpracován. Do sborníku lze přispět odbornou prací i bez potřeby osobně vystoupit na semináři.
    Jako součást konferenčního dne je pro účastníky zajištěna návštěva výstavy „Historie textilního průmyslu na Jesenicku“ v objektu Vodní tvrze Vlastivědného muzea Jesenicka.
    Program v Bílé Vodě u příležitosti připomenutí internace řádových sester komunisty se uskuteční ve středu 28.9.2011.
    Abychom si ověřili zájem odborné i laické veřejnosti, rozesíláme tuto první signální informaci. Máte-li zájem o účast na setkání, prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a její zaslání na adresu: Vlastivědného muzea Jesenicka, Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník. Přihlášku můžete zaslat rovněž elektronickou poštou na adresu muzeum@jesenik.net . Jestliže máte zájem o aktivní účast na semináři, doporučujeme Vámi navrhované téma příspěvku konzultovat s historikem Vlastivědného muzea Jesenicka panem Pavlem Macháčkem (tel: 584413972, e-mail: muzeum.machacek@jen.cz )
    Termín pro zaslání přihlášek v případě Vaší aktivní účasti je do 15.května 2011.
    Termín pro odevzdání příspěvku do sborníku je do 30.června 2011.
    V případě Vaší pasivní účasti stačí přihlášku odevzdat do konce srpna 2011.
    Předpokládáme, že výdaje spojené s aktivní účastí na semináři (ubytování, stravování, sborník) budou hrazeny z rozpočtu semináře. Také zajistíme simultánní česko-německé tlumočení.
    Na základě Vaší přihlášky Vás budeme nadále informovat o přípravě setkání a zašleme včas podrobný program, včetně upřesnění místa konání.Těšíme se na Vaši účast.


S pozdravem


Mgr. Veronika Rybová, ředitelka VMJ
Tel.: 584 401 070
E-mail: muzeum@jesenik.net

 
Program k XI. Svatováclavskému setkání 2011 ke stažení ZDE.


Rok 2010

X.Svatováclavské česko – německo –polské setkání

    29.září 2010 se uskutečnil X.jubilejní ročník Svatováclavského mezinárodního setkání na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury.
    Jeho cílem bylo naznačit, že i na Jesenicku nalezneme v průběhu staletí řadu významných stavebních realizací jak církevní, tak světské provenience. Připomenuta byla též jména slavných architektů i zapomenutých místních stavitelů, kteří se podíleli n a tvářnosti městeček a obcí pohraničního regionu. Vývoj architektury byl sledován v kontextu širších geografických i dějinných souvislostí. K účasti jsme tradičně pozvali rovněž účastníky z Německa a Polska.
    Opětovně proběhlo 30.9.2010 setkání v Bílé Vodě u příležitosti připomenutí internace řádových sester.
    Byl vydán sborník příspěvků historického semináře : X.Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2010 – Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury.

Obsah:

K.Growka: Úvodem

I. SBORNÍK REFERÁTŮ
D. Prix: Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě
P. Szymkowicz: Wybrane kościoly ksiestwa nyskiego wzniesione lub przebudowane w czasach biskupa wroclawskiego Franciszka Ludwika Neuburga (1683-1732)
P. Šopák: Klasicistní architektura Jesenicka let 1790-1850
P. Zatloukal: Kostel Panny Marie v Travné u Javorníku
R .Šrek: Nástin vývoje moderní architektury Jeseníku a Lipové-lázní
L. Mezerová: Typologie vesnických sídel a architektury v Jeseníkách
B. Kettnerová: Architekt Othmar Skrabal: Brno – Jeseník- Mnichov

II.MISCELLANEA
J. J. Kovář: Lidská obydlí na Jesenicku od pravěku do středověku
P. Macháček: Stavební vývoj Vodní tvrze v Jeseníku a rekonstrukční práce provedené v letech 1945-2010
K. Growka: Od chýší k vilám na Gräfenberku
M. Neubauerová: Krnovský stavitel Ernst Latzel a jeho práce na Gräfenberku
B. Tinzová
M. Rychlý: Stavitelská rodina Utnerů z Javorníku
J. Hradilová: Stavitel Karl Wolf z Jeseníku
E. Pulkrtová: Drobné sakrální památky Jesenicka
J. Glabazňa: Péče o drobné památky na Jesenicku na začátku 21.století
K. Pawlik: Pomniki nagrobne dluta Josefa Obetha w Nysie i ich fundatorzy
J.Karel: rýmařovská kaple Navštívení Panny Marie

III. POSTSCRIPTUM
J. Knesl – J. Kynčl: Novostavba Městského úřadu v Jeseníku
V.Milunič: Multikulturní centrum města Jeseníku
Z. Ryška: Revitalizace areálu bývalého kláštera vošilek v Jeseníku

Prodejní místa: Vodní tvrz, Informační centrum Jeseník, Knihkupectví Domeček 
Prodejní cena: 60,00 Kč


Rok 2009

Vážení,

i v loňském roce 2009 se, již podeváté, uskutečnilo SVATOVÁCLAVSKÉ
ČESKO-POLSKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ v Jeseníku a Bílé Vodě. Organizace příprav setkání se opět ujaly společně Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku a Státní okresní archiv Jeseník ve spolupráci s Městem Jeseník, Městskými kulturními zařízeními Jeseník,obcí Bílá Voda a Českou křesťanskou akademií.

Setkání mělo již tradiční podobu:

- v pondělí 28. září, na den sv. Václava se uskutečnil pietní program v Bílé Vodě, připomínající nechvalně proslulou internaci řádových sester v této obci

- v úterý 29. září se v Jeseníku uskutečnil odborný vlastivědný seminář, v tomto roce poprvé na téma „Živá příroda na Jesenicku“. Podtitul semináře „Historie zoologických výzkumů“ blíže specifikovalo zaměření a cíle setkání, jimiž se shrnuly vědomosti v tomto oboru a v dané oblasti. K účasti byli pozváni rovněž účastníci z Německa a Polska.


Mgr. Veronika Rybová, ředitelka VMJ
Tel.: 584 401 070
E-mail: muzeum@jesenik.net

Mgr. Bohumila Tinzová, ředitelka SOkA
Tel.: 584 411 710
E-mail: b.tinzova@je.archives.cz

Těšíme se na setkání s Vámi na příštím jubilejním X. ročníku 29.9. 2010. Tématem bude Architektura na Jesenicku
Kontaktní osoba: Mgr. Květoslav Growka, státní okr. Archiv, +420 584 411 710

IX. SVATOVÁCLAVSKÉ ČESKO-POLSKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU 2009

cena sborníku 50,- Kč

Obsah sborníku přírodovědného semináře 
Živá příroda na Jesenicku – Historie zoologických výzkumů

M. Dýma: Úvodem - str. 5

I. SBORNÍK REFERÁTŮ

Z. Majkus: Historie arachnologických výzkumů v Hrubém Jeseníku, Rychlebských horách a Zlatohorské vrchovině – str. 9
P. Bezděčka: Historie výzkumu sekáčů (Opiliones) v Jeseníkách – str. 16
A. Dolný: Aktualizovaná analýza fauny vážek (Odonata) v národních přírodních rezervacích CHKO Jeseníky – str. 19
K. Novák: Historie a současnost faunistických výzkumů brouků (Coleoptera) v Jesenickém regionu – str. 25
T. Kuras: Motýli (Lepidoptera) národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky): přehled stavu znalostí, implikace v ochraně území – str. 30
P. Bezděčka: Historie výzkumu mravenců (Hymenoptera: Formicidae) v Jeseníkách – str. 36
I. Zwach: Obojživelníci a plazi Jeseníků – str. 40
L. Konečný: Zoologické výzkumy Sdružení Lacerta v okrese Jeseník – str. 46
L. Hajný: Fauna CHKO Jeseníky – monitoring ptáků – str. 50
Z. Řehák: Výzkum netopýrů (Chiroptera) na Jesenicku: historie, současnost a další perspektivy – str. 54
D. Duhonský: Velké šelmy v Jeseníkách – str. 65
J. Mlčoušek: Výzkumy prováděné na kamzících v Jeseníkách – str. 68
J. Šafář: Natura 2000 na Jesenicku z pohledu zoologa – str. 77

II. MISCELLANEA
M. Dýma: Bibliografie vybraných zoologických prací vztahujících se k území Jesenicka – str. 91