Stálé expozice

expozice Spirála času Země

expozice čarodějnických
procesů na Jesenicku
v 17. století

expozice fauny a flory
Jesenicka

      expozice Vincenz Priessnitz
    - virtuální prohlídka místnost č. 1
    - virtuální prohlídka místnost č. 2
 
   expozice historie 
   a archeologie Jesenicka 

 Spirála času Země

   Od 7. července 2014 mohou návštěvníci Vodní tvrze v Jeseníku navštívit novou, moderní, multimediální expozici Vlastivědného muzea Jesenicka s názvem Spirála času Země. Tato expozice, která pozoruhodným a poutavým způsobem představuje geomorfologický vývoj Jesenicka v kontextu vzniku a vývoje Země, dokazuje zároveň, že geologii lze prezentovat jako zajímavou vědu. 
   Nosným prvkem expozice je spirála, po níž se návštěvník pohybuje a na které je znázorněn již zmíněný vznik a vývoj Země spolu s geomorfologickým vývojem Jesenicka. Snazší orientaci ve znázorněném velmi dlouhém období několika miliard let ulehčuje časová osa a textové panely doplněné výtvarnými ilustracemi a fotografiemi. 
   Expozice obsahuje na několika obrazovkách presentované nejen zcela unikátní filmy, které představí řadu mimořádných leteckých záběrů, zaznamenávajících geologické jevy tak typické pro Jesenicko, ale i úžasné dokumenty natočené pro BBC, které názorně vysvětlují vybrané geologické procesy.
   Zajímavými součástmi expozice jsou bezesporu modely trilobita z lokality Suchého vrchu u Vrbna pod Pradědem, sopky kdysi činné u Zálesí, nepřístupného jeskynního komplexu tzv. Rumového dómu, ale také ledovce, jehož posun a vliv na geologickou strukturu jesenické oblasti v období Kvartéru (Čtvrtohor) je znázorněn pomocí techniky videomappingu.
   Množství sbírkových předmětů v podobě nejcennějších kamenů a fosilií, typických pro lokalitu Jeseníků, je vystaveno v moderním výstavním fundusu. Vybrané minerály dokonce díky fluorescenční vitríně ve tmě svítí.
Pro děti i dospělé jsou připraveny doplňující informace v dotekové obrazovce, stejně jako různé hry a kvízy nebo zajímavé animace převzaté ze Slovenského národního muzea a Slovenské akademie věd.
   V úplném závěru je připraveno pro děti i dospělé badatelské místo s lupami a kamennými exponáty. Expozice je výjimečná také po stránce architektonické a výtvarné. Řešení v minimalistickém pojetí umocňuje celkový zážitek z prohlídky, ve které mohou návštěvníci poslouchat odborný komentář prostřednictvím moderního audioprůvodce, dostupného ve čtyřech jazykových mutacích - češtině, angličtině, němčině a polštině, prostřednictvím zvukových směrových reproduktorů. Hlas a srozumitelný projev Arnošta Goldflama, který provádí návštěvníky v českém jazyce, umocňuje celkový zážitek.
 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo významné ocenění

Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se ve čtvrtek 14. 5. 2014 uskutečnilo za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana slavnostní vyhlášení vítězů XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014.

Za novou geologickou expozici „Spirála času Země“ bylo do soutěže nominováno Vlastivědné muzeum Jesenicka, které je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. V konkurenci 43 přihlášených výstav a expozic získalo muzeum v kategorii Muzejní výstava roku třetí místo. Vlastivědné muzeum Jesenicka si tak připsalo další úspěch. Ve stejné soutěži před třemi lety obdrželo druhé místo za svou expozici o čarodějnických procesech.

Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví a obecně na přínos muzeí a galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

 
 

nahoru  

 Expozice čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století

Stálá expozice v nově zrekonstruovaných prostorách sklepení Vodní tvrze v Jeseníku představuje historii rozsáhlého honu na čarodějnice, ke kterému došlo v jesenickém regionu v letech 1622-1695. Hlavní příčinou toho, že procesy postihly stovky místních obyvatel a v rámci nich bylo popraveno nejméně 250 lidí, byla nejspíš třicetiletá válka, která s sebou přinesla zničené vesnice, týrané a zavražděné obyvatele, epidemie a hladomor. Také běžně rozšířená víra v ďáblovy pomocníky, kteří zastavením své duše mohli škodit lidem, jejich majetku a úrodě, přerostla v tehdejších představách v davovou hysterii a pronásledování nevinných lidí obviněných z hrdelního zločinu čarodějnictví. O masové rozšíření procesů se pak postarala i místní vrchnost a představitelé městských správ, kteří kromě toho, že si ani nedovolili popřít existenci ďábla a jeho pomocníků, měli z vedení procesů nemalé zisky. Na Jesenicku procesy s čarodějnicemi trvaly více než 70 let a počtem obětí, rozsahem a brutalitou nemají v celé střední Evropě obdoby. Expozice VMJ vyzdvihuje mimořádnost procesů s čarodějnicemi a dávám jim nadregionální rozměr. Olomoucký kraj jako zřizovatel VMJ poskytl finanční prostředky, aby toto téma bylo zpracováno na vysoké úrovni jak po stránce architektonické, výtvarné a stavební, tak i odborné. Díky rozsáhlým stavebním úpravám je sklepení Vodní tvrze nově zpřístupněné celoročně a expozice je dostupná všem návštěvníkům po celý rok. Téma je prezentováno za použití nejmodernější prezentační techniky – audioprůvodce ve sluchátkách ve čtyřech jazykových mutacích - češtině, angličtině, němčině a polštině, filmového uměleckého zpracování prvního čarodějnického případu na Jesenicku z roku 1622 projektovaného na stěnu ze suché mlhy (tzv. fog screenu) a dotykových displejů, které umožňují návštěvníkům získat další podrobné informace o celé historii čarodějnických procesů na Jesenicku, ve Slezsku i v Evropě. Expozice také předkládá dosud nezveřejněný archivní materiál z procesů s čarodějnicemi, dnes uložený v polských archivech. K nejdůležitějším listinám pak byly vytvořeny ručně psané repliky, díky nimž se každý návštěvník seznámí s autentickými doklady a svědky tohoto tragického období jesenických dějin. Moderní pojetí je charakteristické i pro použitý výstavní fundus, který svým minimalistickým vzhledem podporuje autentickou atmosféru expozice. Trojrozměrné předměty zde zastupují repliky mučících nástrojů. K dispozici je i studijní místo s digitalizovaným archivním materiálem.

Zde si můžete poslechnout rozhovor s divadelním a filmovým režisérem Peterem Sergem Butkem, který spolupracoval s VMJ
na stálých expozicích Čarodějnické procesy na Jesenicku a dále
na Spirále času Země.

Rozhovor historika VMJ Bc. K. Tomáška pro regionální wroclavskou televizi k čarodějnickým procesům na Jesenicku září 2014 ZDE. 


 
 
 

nahoru  

 Stálá expozice historie a archeologie Jesenicka 

První místnost stálé expozice historie představuje ukázky archeologických nálezů, typických jesenických řemesel, zvyků a lidové zbožnosti. Ústředním bodem prostoru je skleněný tubus ukrývající polychromovanou dřevěnou plastiku Pražského Jezulátka z 18. století, jež pochází z kláštera sester sv. Kláry ve Vratislavi a na Jesenicko se dostala v důsledku sekularizační politiky pruského státu. Po zrušení vratislavského kláštera přešla plastika do rukou sester řádu sv. Voršily, které v roce 1882 založily klášter v Jeseníku. Pozornost návštěvníků si jistě zaslouží i nádherné malované obrázky na skle, model hamru a stoupy nebo cechovní cínový vítací pohár z roku 1784. 
Druhá místnost návštěvníkům přibližuje, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími rozkvětu a nerušeného koloběhu života, ale s jeho historií jsou spjaté i četné války a katastrofy. Nejstrašnějším obdobím v minulosti zdejšího kraje byly bezpochyby čarodějnické procesy v 17. století. Ukázky sbírkových předmětů a fotografických dokumentů v této místnosti připomínají i jednotlivé etapy 20. století, které dramaticky zasáhly do života zdejších obyvatel – 1. a 2. světovou válku, poválečný odsun původního německého obyvatelstva, rok 1968 nebo četné povodně. Pozoruhodné jsou i tři interaktivní modely Vodní tvrze představující stavební vývoj tohoto objektu od 14. století do současnosti. Na doprovodných panelech je představena historie Vodní tvrze i vlastního jesenického muzea.
Třetí místnost přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hudebního skladatele Karla Ditterse z Ditterdorfu nebo zakladatelů vodoléčby Vincenze Priessnitze a Johanna Schrotha. Řada fotografií na stěnách zobrazující malebnou jesenickou přírodu a četné stavebními památky zdejšího kraje poskytne návštěvníkům inspiraci k dalším zajímavým výletům po Jesenicku.
 

 
nahoru  

 


 Expozice fauny a flory Jesenicka

Stálá expozice fauny a flory Jesenicka ukazuje v interaktivním pojetí pestrost živé složky regionu, jehož je příroda sama klenotem. Skládá se z prezentace dermoplastických preparátů (vycpanin obratlovců), entomologických sběrů, sádrových modelů, kostí (lebek) či vajíček a hnízd ptáků. Je zde možné srovnat jak přírodovědné exponáty téměř sto let staré, tak i práci novodobou. První centrální vitrína se věnuje dravcům denním i nočním, ve druhé vitríně zaujmou nejen vzácné a chráněné druhy živočichů, např. preparát kamzíka horského, což je jeden ze symbolů Hrubého Jeseníku, ale i druhy běžné v bezprostřední blízkosti. O významných fenoménech z hlediska biotopů informují textové panely s fotografiemi podél místnosti. Zdůrazňují nejhodnotnější celky krajiny, jako jsou alpínské hole, rašeliniště, horské smrkové lesy, skalní biotopy a botanicky i faunisticky cenná Velká kotlina. 

Zážitek z celé expozice umocňuje ozvučení s nahrávkami hlasů a zvuků přírody a badatelské stoly, kde je možné si prohlédnout v laminovaném herbáři rostliny a v dotykové obrazovce načerpat množství zajímavých informací k Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Děti i dospělé pak prověří kvízy o přírodě, které jsou také v dotykové obrazovce. Tyto interaktivní prvky byly do expozice přidány při její modernizaci v roce 2013, kdy byla přesunuta do prostor Rytířského sálu. V původní podobě byla expozice oceněná III. místem v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2005 a i po své modernizaci je stále velmi oblíbená. 
 


 

nahoru  

 Expozice Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberk
    - rodný dům V. Priessnitze

   Expozice byla zřízena při příležitosti 200. výročí Priessnitzova narození, které bylo zařazeno mezi významná kulturní výročí UNESCO a otevřena v domě, kde Priessnitz zřídil první vodoléčebný ústav na světě, v Lázních Jeseník dne 2. října 1999. Podle autorů má tato expozice přispět k oživení zájmu o osobnost geniálního léčitele Vincenze Priessnitze a přiblížit jeho odkaz dnešnímu člověku.
V expozici jsou bohaté pramenné i hmotné doklady Priessnitzova života i díla, osobní předměty patřící jemu a jeho rodině a také dokumenty, které zájemcům přibližují vývoj lázní po zakladatelově smrti až do současnosti. K nejcennějším exponátům bezesporu patří originály i věrohodné kopie vzácných archiválií (zápis v matrice o narození a křtu Vincenze Priessnitze, jeho cestovní pas, část rukopisu V.P.), rodinné šperky, obrazy z muzejní sbírky nebo ojedinělá vodoléčebná literatura. Mezi zajímavosti expozice patří maketa lázeňské scény z 19. století nebo figurína samotného Priessnitze v životní velikosti.

 

nahoru  

 Galerie

   V roce 2014 Vlastivědné muzeum Jesenicka vybudovalo nový výstavní prostor GALERIE, kde je instalován systém světel a záchytných tahů. Galerie bude sloužit jak pro výstavy umělecké, tak výstavy muzejní. 

 

nahoru